Gibson style 18 Mastertone banjos


TB-18 Mastertone #1394-2

PB-18 Mastertone #857-2, the "Paul E. Wesebaum"

TB-18 Mastertone #E2753-1

TB-18 Mastertone #E3794-3

TB-18 Mastertone #NSN

 


Home